بسیج سنندج
مردم کردستان ملتی غیور وهمیشه درصحنه هستند

احیاء امر به معروف و نهی از منکر

فریضة امر به معروف و نهی از منکر قبل از انقلاب اسلامی، کاملاً مطرود و فراموش شده بود و به تعبیری اصلاً معنا و مفهومی عملی نداشت. زیرا رژیم دین‌ستیز پهلوی، میدانی برای ظهور و بروز آن نمی‌داد و جو اجتماعی و محیط زندگی را به گونه‌ای فراهم کرده بود که به علت گستردگی فساد و فحشا و مفاسد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ای برای طرح این فریضه و عمل به آن وجود نداشت. مردم نیز به علت مخالفت رژیم با این فریضه و نیز بی‌ثمر و بی‌تأثیربودن عمل به آن، تمایلی به انجام این فریضه نداشتند. منکرات در زمینه‌های مختلف از صدر تاذیل، رژیم و دولتمردان فاسد آن را فراگرفته بود. فضای عمومی ادارات، ظاهر اجتماع و کوچه‌ها و خیابان مملو از منکرات و فساد بود و لذا عرصة عمل به این فریضه بسیار تنگ و محدود شده بود.

حیاء امر به معروف و نهی از منکر

فریضة امر به معروف و نهی از منکر قبل از انقلاب اسلامی، کاملاً مطرود و فراموش شده بود و به تعبیری اصلاً معنا و مفهومی عملی نداشت. زیرا رژیم دین‌ستیز پهلوی، میدانی برای ظهور و بروز آن نمی‌داد و جو اجتماعی و محیط زندگی را به گونه‌ای فراهم کرده بود که به علت گستردگی فساد و فحشا و مفاسد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ای برای طرح این فریضه و عمل به آن وجود نداشت. مردم نیز به علت مخالفت رژیم با این فریضه و نیز بی‌ثمر و بی‌تأثیربودن عمل به آن، تمایلی به انجام این فریضه نداشتند. منکرات در زمینه‌های مختلف از صدر تاذیل، رژیم و دولتمردان فاسد آن را فراگرفته بود. فضای عمومی ادارات، ظاهر اجتماع و کوچه‌ها و خیابان مملو از منکرات و فساد بود و لذا عرصة عمل به این فریضه بسیار تنگ و محدود شده بود.
در حالی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین و واجبات اسلامی بوده و حائز اهمیت زیادی است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیآء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر1  مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو امر و از کار زشت نهی می‌کنند." و در آیه دیگر می‌فرماید: "ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون و باید از شما، برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اینان در کمال رستگاری خواهند بود."2 
در همین رابطه رسول خدا(ص) نیز می فرمایند: 
"اذا لم یأمروا بمعروف و لم ینهوا عن المنکر و لم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی، سلط الله علیهم شرارهم فیدعوا عند ذلک خیارهم فلایستجاب لهم3 ، هنگامی که امت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر ننماید و نیکان از خاندان مرا پیروی نکنند، خداوند بدان و ا اشرار را بر آنان مسلط و فرمانروا می‌کند در این حالت خوبان دعا می‌کنند، اما دعایشان مستجاب نخواهد شد."
بدین ترتیب مشخص می‌شود که از نظر اسلامی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و بر دوش همه مردم می‌باشد. در این مورد حضرت امام خمینی(رة) می‌فرمایند:
"امر به معروف و نهی از منکر به همه ملت واجب است. اگر یک حلال یک کسی کرد باید او را نهی بکند4 ... امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است. یک چیزی نیست که بر یکی واجب باشد و بر دیگری (نه)، همه ما ... همان‌طور که مکلفیم که خودمان را حفظ کنیم و خارج کنیم از ظلمت به نور، مکلف هستیم که دیگران را هم همین‌طور دعوت کنیم.5 "
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر به عنوان وظیفه‌ای همگانی تلقی شده است. اصل 8 قانون اساسی مقرر می‌دارد: "در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهدة مردم نسبت به بکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند..."
البته مهم‌ترین بخش دستاورد انقلاب اسلامی در این زمینه، ایجاد تحول فکری در بخش عمده‌ای از مردم نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. انقلاب در بسیاری از مردم نسبت به ترک معروف‌ها و انجام منکرات، فرهنگ حساسیت ایجاد کرد. پس از انقلاب مردم دیگر نسبت نسبت به مفاسد و منکرات بی‌تفاوت نبودند و خود را ملزم و موظف به دخالت می‌دانستند. احساس مسؤولیت جامعه و توده مردم نسبت به مفاسد بسیار مهم و ارزشمند است. البته امروز به خاطر محدودنگری نسبت به ابعاد و مصادیق مفاسد، شاید اهمیت این موضوع خیلی روشن و واضح نشده باشد، ولی اگر روزی این حساسیت مردمی نسبت به مفاسد بزرگ و مهم اجتماعی منعطف گردد، در آن صورت همیت این فریضه به خوبی آشکار خواهد شد.
ابعاد این فرضیه مهم در دو بخش کلی "امر به معروف" و "نهی از منکر" می‌باشد. لیکن متأسفانه تاکنون بیشتر به بد "نهی از منکر" آن پرداخته شده و از بعد "امر به معروف آن غفلت زیادی شده است. از سوی دیگر در همین بعد "نهی از منکر" هم غالباً منکرات، محدود به منکرات اخلاقی و بی‌حجابی و برخی مفاسد خاص اجتماعی بوده است و از بسیاری منکرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی غفلت شده است. در مورد شکل و شیوة امر به معروف و نهی از منکر نیز هنوز مشکلات زیادی وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در این مورد می‌فرمایند: 
"بعضی جوانان به ما نامه می‌نویسند که اجازه بدهید ما با این تظاهرات منکراتی، مقابله و مبارزه کنیم. خیلی خوب، مقابله بکنید، اما چه‌طور، بریزید، طرف مقابل را تکه پاره کنید؟! نه، این نیست. حرف بزنید، بگویید، یک کلمه بیشتر هم نمی‌خواهد، لازم نیست یک سخنرانی بکنید، کسی که می‌بینید خلافی را مرتکب می‌شود ـ دروغ، غیبت، تهمت، کین‌ورزی نسبت به برادر مؤمن، بی‌اعتنایی به محرمات دین، بی‌اعتنایی به مقدسات، اهانت به پذیرفته‌های ایمانی مردم، پوشش نامناسب، حرکت زشت ـ یک کلمه آسان بیشتر نمی‌خواهد، بگویید این کار شما خلاف است، نکنید. لازم هم نیست که با خشم همراه باشد. شما بگویید، دیگران هم بگویند، گناه در جامعه خواهد خشکید.6 "
به این ترتیب به نظر می رسد ما با وضع مطلوب هنوز فاصلة زیادی داریم. اول این که به بُعد "امر به معروف" هنوز توجه لازم نشده و بیشتر به بُعد "نهی از منکر" پرداخته شده است. دوم این که موضوعات و دامنه معروف‌ها و منکرات باید گسترده‌تر و در همة زمینه‌ها مخصوصاً موضوعات مهم و اساسی‌تر باشد. سوم این که شکل انجام این فریضه باید به همان ترتیبی باشد که مقام معظم رهبری مشخص فرموده‌اند. چهارم این که باید این امر به صورت عمومی و فراگیر باشد تا تأثیر لازم را داشته باشد. پنجم این که طرفین مر به معروف و نهی از منکر باید از صرفِ "مردم نسبت به مردم" خارج شده و همان‌طور که اصل 8 قانون اساسی مشخص کرده است، در سه حوزة مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم انجام گیرد.
این فریضه باید در هر سه حوزه و همزمان باهم انجام گیرد. مردم همچنان که نسبت به ارتکاب منکرات و ترک معروف‌ها توسط مردم دیگر حساسیت نشان می‌دهند، باید نسبت به ارتکاب منکرات و ترک معروف‌های احتمالی دولت نیز حساسیت نشان بدهند و اگر موردی را مشاهده کردند، آن را گوشزد نمایند. همچنین دولت نیز نباید نسبت به ترک معروف‌ها و انجام منکرات توسط مردم بی‌تفاوت باشد و ضروری است که از خود واکنش نشان بدهد.

پاورقی
.1  سوره توبه،‌آیة 71.
.2  سوره آل عمران، آیه 104.
.3  میزان الحکمه 12429 (به نقل از دبیرخانه شورایعالی جوانان، بررسی امر به معروف و نهی از منکر، صفلحه 33)
.4  در جستجوی راه از کلام امام، دفتر هجدهم، صفحه 125.
.5  صحیفه امام،‌جلد 11، صفحه 386 و 387.
.6  حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری،، جلد 8،‌صفحه 199.

نوع مطلب : اهداف ومحورهای تولید....، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

این وبلاگ طبق نظر حوزه شهید باهنر در سنندج می باشد
مدیر وبلاگ : اقبال اسدی
نویسندگان
نظرسنجی
درباره چه موضوعی بیشتر دوست دارید گذاشته شود؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :استخاره آنلاین با قرآن کریم
                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic